Docly

Thêm/Mời thành viên vào nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Có nhiều cách để thêm/mời thành viên vào nhóm Zalo: thêm thành viên hoặc mời vào nhóm qua mã QR, link nhóm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách thêm/mời thành viên vào nhóm.


Cách 1: Thêm thành viên

Cách này giúp bạn nhanh chóng thêm bạn bè Zalo vào trò chuyện nhóm.

  1. Ở góc phải cửa sổ trò chuyện nhóm, bấm biểu tượng 
  2. Bấm Thêm thành viên
  3. Chọn bạn bè muốn thêm vào nhóm

Cách 2: Mời vào nhóm qua mã QR, link tham gia nhóm

Cách này cho phép bạn mời người khác tham gia nhóm mà không cần kết bạn từ trước.

  1. Ở góc phải cửa sổ trò chuyện nhóm, bấm biểu tượng
  2. Kéo xuống và chọn Mã QR, link tham gia nhóm
  3. Chọn hình thức Mã QR hoặc Link

Đối với mã QR: Chia sẻ trên Zalo hoặc Tải về máy để gửi cho người khác quét.

Đối với link: Chia sẻ trên Zalo hoặc Sao chép để gửi cho người khác truy cập.


Không muốn người khác tự do tham gia nhóm qua mã QR hoặc link? Nếu là trưởng nhóm, bạn có thể hủy link tham gia nhóm bằng cách sau:

  1. Ở góc phải cửa sổ trò chuyện nhóm, bấm biểu tượng 
  2. Kéo xuống và chọn Mã QR, link tham gia nhóm
  3. Ở góc phải màn hình, bấm dấu ba chấm
  4. Bấm Hủy link nhóm