Docly

Kiểm tra bảo mật: Xử lý trường hợp có thể gây mất tài khoản

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Zalo sẽ gửi cảnh báo khi phát hiện vấn đề bảo mật với tài khoản của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý khi nhận được các cảnh báo từ Zalo.


Cảnh báo 1: Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?

Bạn nhận được cảnh báo này khi Zalo nhận được yêu cầu mã kích hoạt để đăng nhập vào tài khoản của bạn trên một thiết bị lạ.

Trường hợp 1: Nếu không phải bạn 

 1. Bấm Kiểm tra bảo mật để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.
 2. Bấm Không phải tôi để bắt đầu xử lý vấn đề bảo mật.
 3. Bấm Chặn ngay để chặn mã kích hoạt do thiết bị lạ yêu cầu. 
 4. Nếu bạn không còn sử dụng SIM số điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo, bấm Đổi số điện thoại để đổi số mới.

Trường hợp 2: Nếu đúng là bạn 

 1. Bấm Kiểm tra bảo mật để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.
 2. Bấm Đây là tôi để tắt cảnh báo này.

Cảnh báo 2: Có phải bạn đang muốn đăng nhập?

Bạn nhận được cảnh báo này khi tài khoản của bạn đang được đăng nhập trên thiết bị lạ và kích hoạt câu hỏi bảo mật của Zalo.

Trường hợp 1: Nếu không phải bạn 

 1. Bấm Kiểm tra bảo mật để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.
 2. Bấm Không phải tôi để bắt đầu xử lý vấn đề bảo mật.
 3. Bấm Chặn ngay để chặn thiết bị lạ đăng nhập.
 4. Bấm Đổi mật khẩu để đổi mật khẩu cho tài khoản Zalo của bạn.

Trường hợp 2: Nếu đúng là bạn

 1. Bấm Kiểm tra bảo mật để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.
 2. Bấm Đây là tôi để tắt cảnh báo này.

Cảnh báo 3: Có phải bạn vừa đăng nhập?

Bạn nhận được cảnh báo này khi tài khoản của bạn đã được đăng nhập trên thiết bị lạ.

Trường hợp 1: Nếu không phải bạn

 1. Bấm Kiểm tra bảo mật để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.
 2. Bấm Không phải tôi để bắt đầu xử lý vấn đề bảo mật.
 3. Bấm Đăng xuất ngay để đăng xuất tài khoản khỏi thiết bị lạ.
 4. Bấm Báo xấu để báo xấu thiết bị lạ.

Trường hợp 2: Nếu đúng là bạn

 1. Bấm Kiểm tra bảo mật để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo.
 2. Bấm Đây là tôi để tắt cảnh báo này.