Docly

Xóa thành viên khỏi nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Khi là trưởng/phó nhóm, bạn có quyền xóa thành viên khỏi nhóm và chặn họ tham gia lại bằng cách sau:


Xóa thành viên và chặn tham gia lại

  1. Mở trò chuyện nhóm
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng > Xem thành viên
  3. Bấm tên thành viên muốn xóa > Xóa khỏi nhóm
  4. Để chặn thành viên này tham gia lại, chọn Chặn khỏi nhóm (Không thể tham gia lại)
  5. Bấm Xóa khỏi nhóm để xác nhận

Người đã bị chặn không thể tham gia lại nhóm, trừ phi được đích thân trưởng/phó nhóm bỏ chặn hoặc thêm lại vào nhóm.


Bỏ chặn tham gia nhóm

Cách bỏ chặn một thành viên để họ có thể tham gia lại nhóm:

  1. Tại trang Xem thành viên, chọn mục Đã chặn
  2. Bấm tên thành viên muốn bỏ chặn
  3. Bấm Bỏ chặn thành viên