Docly

Chặn thành viên mới xem tin nhắn cũ của nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Trong trường hợp không muốn thành viên mới đọc được các tin nhắn cũ trong nhóm, trưởng/phó nhóm có thể tắt tính năng Thành viên mới xem được tin nhắn cũ.

  1. Mở trò chuyện nhóm
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng > Cài đặt nhóm
  3. Ở phần Thiết lập tin nhắn, tắt Thành viên mới xem được tin gửi gần đây

Khi tắt, thành viên mới không thể xem các tin nhắn cũ.

Nếu bật lại, tất cả các thành viên (kể cả các thành viên mới được thêm vào) sẽ xem được toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Lưu ý:

  1. Trưởng/phó nhóm luôn thấy toàn bộ lịch sử trò chuyện nhóm.
  2. Cho dù đã bị chặn xem tin nhắn cũ, các thành viên mới vẫn xem được các nội dung trong lịch nhóm và bảng tin nhóm như nhắc hẹn, bình chọn, tin nhắn đã ghim và ghi chú.