Docly

Thêm phó nhóm

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Trong những nhóm lớn, có thêm quản trị viên (admin) giúp quản lý nhóm dễ dàng hơn. Nếu bạn là trưởng nhóm, bạn có thể bổ nhiệm phó nhóm theo hướng dẫn trong bài viết này.


Phó nhóm là ai?

Khác với trưởng nhóm thường là người tạo ra nhóm, phó nhóm là những người được trưởng nhóm bổ nhiệm cho phép duyệt thành viên, thay đổi các cài đặt chung của nhóm.


Thêm phó nhóm

  1. Mở nhóm trò chuyện
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng > Xem thành viên
  3. Vào mục Trưởng, phó nhóm
  4. Bấm Thêm phó nhóm

Lưu ý: Chỉ thành viên có sẵn trong nhóm mới có thể được bổ nhiệm làm phó nhóm.


Xóa vai trò phó nhóm

  1. Mở nhóm trò chuyện
  2. Ở góc phải, bấm biểu tượng > Xem thành viên
  3. Vào mục Trưởng, phó nhóm
  4. Bấm vào tên của phó nhóm muốn xóa vai trò, chọn Xóa vai trò phó nhóm