Học hỏi. Chia sẻ.

Trở thành chuyên gia

Nhận chức vụ Chuyên gia sản phẩm. Vào Zalo Help trả lời các câu hỏi từ cộng đồng. Hằng ngày chỉ cần dành ra 15 phút

Nhận chức vụ Chuyên gia sản phẩm của Zalo Help
Được tham gia nhóm kín với Product Manager của Zalo
Là người đầu tiên biết những tính năng mới của Zalo