Docly

Lưu về máy hoặc lưu Cloud các ảnh, video, file quan trọng trên Zalo

Bấm để like nhé bạn!

Loading

Nếu trong trò chuyện Zalo có ảnh, video, file quan trọng cần lưu lại để truy cập lâu dài, bạn nên lưu các nội dung này về máy hoặc lưu vào Cloud của tôi theo hướng dẫn sau:


Cách lưu về máy

  1. Từ trò chuyện, ở góc phải màn hình, bấm  > Ảnh, link, file đã gửi.
  2. Lưu ảnh, video, file về máy:
    • Với ảnh và video, chọn mục muốn lưu, bấm  để lưu hoặc  > Lưu về máy.
    • Với file, tìm file muốn tải, bấm   > Tải về.

Cách lưu vào Cloud của tôi

Cách 1: Từ trò chuyện, bấm giữ tin nhắn muốn lưu và chọn Lưu Cloud.

Cách 2: Từ trò chuyện, bấm giữ tin nhắn muốn lưu và chọn  Chuyển tiếp > Cloud của tôi >  Gửi.

Lưu ý: File lớn hơn 100MB chỉ được lưu tạm thời trong Cloud của tôi. Bạn hãy lưu về trước khi hết hạn để truy cập trên thiết bị.