danh sách

Chặn thành viên mới xem tin nhắn cũ của nhóm

Trong trường hợp không muốn thành viên mới đọc được các tin nhắn cũ trong nhóm, trưởng/phó nhóm có thể tắt tính năng Thành viên mới xem được tin nhắn cũ. Mở trò chuyện nhóm Ở góc phải, bấm biểu tượng