Quy định về việc đặt tên trên Zalo

Click here for the English version


Tên Zalo có giá trị định danh cho mỗi người dùng. Vì vậy, để đảm bảo thuận tiện trong liên lạc và kết nối, tên Zalo nên là tên thật hoặc tên thân mật.

Ngoài ra, tên Zalo cần tuân thủ các quy định sau:

 • Không được chứa từ ngữ nhạy cảm, thô tục, kinh dị, kích động bạo lực, tạo thù hằn, phân biệt chủng tộc, giới tính.
 • Không được chứa hoặc trùng từ ngữ, tên riêng của tổ chức chính trị, tổ chức địa phương và danh nhân lịch sử. 
 • Không được chứa từ ngữ, tên riêng gây hiểu nhầm có liên quan đến ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, cho vay.
 • Không được chứa từ ngữ, tên riêng trùng với tên thương mại hoặc nhãn hiệu có đăng ký và được bảo hộ theo pháp luật VN và/hoặc bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào khác trên thế giới.
 • Không được chứa từ ngữ, tên riêng gây hiểu nhầm là thương hiệu của Zalo và các thương hiệu liên quan đến Zalo.
 • Tuân thủ các chính sách khác thuộc Điều khoản sử dụng của Zalo.

Trong trường hợp người dùng vi phạm các quy định đặt tên, Zalo sẽ tự động gỡ bỏ kèm thông báo. Nếu người dùng tiếp tục vi phạm có thể dẫn đến khoá tài khoản và chấm dứt sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp muốn liên hệ, vui lòng gửi email về Bộ phận hỗ trợ của Zalo qua địa chỉ email feedback@zalo.me


Zalo naming policy

Your Zalo name identifies who you are on Zalo. Therefore, to make it easier for others to find and connect with you, your Zalo name should be your real name or a nickname.

In addition, your Zalo name must adhere to the following policies:

 • Must not contain words that are sensitive, vulgar, horror, violence-inciting, hateful, racist, or sexist.
 • Must not contain words that are (or might mislead to) the names of political organizations, local organizations, or historical figures.
 • Must not contain words that are (or might mislead to) the names of banks, financial institutions, or credit institutions.
 • Must not contain words that are (or might mislead to) trade names or trademarks that are protected under the laws of Vietnam and/or any other countries and territories in the world.
 • Must not contain words that are (or might mislead to) trademarks of Zalo and trademarks related to Zalo.
 • Adhere to other policies in Zalo Terms of Service.

In case of naming violations, Zalo will automatically remove your name with a notice. Continuous violations might lead to account ban and termination of service.

If you need more help, please contact Zalo Support at feedback@zalo.me