Tại sao bạn không thể nhắn tin trong một số nhóm Zalo?

Khi bạn không thể nhắn tin ở một vài nhóm Zalo nhất định, có thể đó là nhóm đã giới hạn Quyền nhắn tin của thành viên.
Thành viên trong nhóm Zalo có quyền thực hiện các hành động như: nhắn tin, ghim tin nhắn, tạo bình chọn, sửa thông tin nhóm v.v. Tuy nhiên, trưởng nhóm và phó nhóm có thể điều chỉnh quyền của thành viên để giới hạn đối tượng có quyền thực hiện các hành động này. 
Trong trường hợp này, “Quyền nhắn tin” đã được giới hạn cho trưởng nhóm và phó nhóm. Các thành viên khác của nhóm không thể nhắn tin.

Cách thiết lập Quyền nhắn tin của thành viên

Trưởng nhóm và phó nhóm trong nhóm Zalo thiết lập Quyền nhắn tin của thành viên theo các bước sau.

Bước 1: Trong nhóm chat vào trang “Tùy chọn”.

Bước 2: Chọn “Cài đặt nhóm”.

Bước 3: Ở phần “Quyền của thành viên”, chọn “Quyền nhắn tin”.

Bước 4: 

  • Nếu bạn muốn chỉ trưởng và phó nhóm có thể nhắn tin, chọn “Chỉ trưởng/phó nhóm”.
  • Nếu bạn muốn tất cả thành viên đều có thể nhắn tin, chọn “Tất cả mọi người”.

Các bước này có thể được áp dụng tương tự cho các quyền của thành viên khác.