Làm thế nào để chặn thành viên mới xem tin nhắn cũ của nhóm?

Click here for English version

Trong trường hợp không muốn thành viên mới đọc được các tin nhắn mọi người đã gửi vào nhóm trước đây, bạn có thể tắt tính năng Thành viên mới xem được tin nhắn cũ.

Để truy cập tính năng này, bạn cần có quyền trưởng hoặc phó nhóm, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Bấm vào nút Thêm (…) nằm trên cùng góc phải của màn hình trò chuyện nhóm
  • Tìm mục Cài đặt nhóm.
  • Tắt/Bật mục Thành viên mới xem được tin nhắn cũ thuộc phần Cài đặt tin nhắn.

Tại trạng thái Tắt, thành viên mới sẽ không nhận được các tin nhắn trước thời điểm họ tham gia nhóm.

Tại trạng thái Bật, thành viên mới sẽ nhận được các tin nhắn trước thời điểm họ tham gia nhóm. Mọi thành viên sẽ xem được toàn bộ lịch sử Kho lưu trữ, bao gồm các hình ảnh, link, file được gửi trước thời điểm họ tham gia nhóm.

Chú ý:

Trưởng và phó nhóm sẽ luôn nhìn được đầy đủ lịch sử tin nhắn và kho lưu trữ để quản lý nhóm dễ dàng hơn.

Tất cả thành viên đều xem được các nội dung dưới đây, cho dù quyền xem lịch sử tin nhắn và kho lưu trữ đã tắt:

  • Mọi nội dung nằm trong bộ sưu tập trong kho lưu trữ, kể cả các mục được gửi vào nhóm trước thời điểm thành viên tham gia nhóm.
  • Mọi nội dung trong lịch nhóm và bảng tin nhóm, như các nhắc hẹn, bình chọn, tin nhắn đã ghim và ghi chú.